Calc – 1

36,59  162,60 

SKU: Brak danych Kategoria: Tag:

Produkt o nowoczesnej, wysoce aktywnej, uniwersalnej, a zarazem bezpiecznej formule. Gruntownie czyści, szybko penetruje oraz nie niszczy podłoży wrażliwych na niskie i wysokie pH.

Opis

Calc – 1: odkamienianie wrażliwych podłoży

Zabrudzenia: osady nieorganiczne, zaprawy cementowowapienne, pozostałości po klejach i fugach.
Podłoże: wszelkie nieodporne na kwasy, np. marmur, konglomeraty.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, 2-aminoetanol, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, fosfoniany, fosforany.
Sposób użycia: stosować rozcieńczony z zimną wodą, w zależności od stopnia zabrudzenia:
– zabrudzenia niewielkie 1:6 – 1l preparatu na 6l wody;
– zabrudzenia średnie 1:4 – 1l preparatu na 4l wody;
– zabrudzenia duże 1:2 – 1l preparatu na 2l wody.
Po procesie, podłoże należy zneutralizować czystą wodą.

Uwaga:

 • Działa szkodliwie po połknięciu.
 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  -Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

Karta charakterystyki

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów