Regulamin sklepu internetowego

ecochemia.pl

Regulamin sklepu internetowego Eco Chemia prowadzonego przez firmę „Eco Myjnie Marcin Okła” z siedzibą w Warszawie, ul. Rossiniego 20/18 , 03-289 Warszawa, NIP 658 183 22 76 REGON 361 090 319
I. INFORMACJE OGÓLNE

II. SŁOWNICZEK

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

IV. INFORMACJE O TOWARACH

V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

VI. DOSTAWY TOWARÓW

VII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

VIII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

X. KONTAKT

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego Eco Chemia, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:
  1. posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu IE od wersji 5.5, Chrome, Mozilla lub Firefox;
  2. włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;
 3.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II SŁOWNICZEK

Sprzedawca

Sprzedawcą jest Eco Myjnie Marcin Okła z siedzibą w Warszawie,  ul. Rossiniego 20/18 , 03-289 Warszawa, NIP 658 183 22 76 REGON 361 090 319
tel. 608 47 47 45  Adres elektroniczny: info@ecochemia.pl

Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.

Strona Internetowa

Strona internetowa www.ecochemia.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy

Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Wołominie, przy ul. Szosa Jadowska 70, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

Konto Internetowe

Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

III ZASADY Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania Polityki Prywatności ecochemia.pl oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta pod adresem: www.ecochemia.pl/regulamin

IV INFORMACJE O TOWARACH

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. VI niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1.  wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  2.  wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem; wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  3.  wybrać metodę płatności;
  4.  kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
 4. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.ecochemia.pl Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
  1. gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem kurier wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności),
  2. on-line lub gotówką – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl na zasadach określonych przez operatora.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

VI Dostawy towarów

 1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem kuriera na terenie całej Polski.
 2. Koszty dostawy szczegółowo określone  są w zakładce Pomoc – Dostawa.

Za zakupy do 25 kg koszt dostawy wynosi 20 zł brutto.

Za każde kolejne rozpoczęte 25 kg  dopłata 20 zł brutto.

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 250 zł sklep pokrywa koszty przesyłki.

 1. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 2. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.
 3. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest zewnętrzna firma kurierska realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe.
 4. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.
 5. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę oraz przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 1 dnia roboczego. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 7. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

VII Warunki reklamacji i zwrotu towarów

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem.

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

VIII Odstąpienie od umowy wzajemne rozliczenia

 1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy    stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi:

REZYGNACJA

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.
 4. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

IX Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

X Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem 608 47 47 45 (koszt połączenia wg taryf operatorów) mailowo: info@ecochemia.pl lub za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”

0