PMT – 23

24,39  97,56 

Bardzo skutecznie usuwa plamy olejowe z podłoży nasiąkliwych. Łatwy do spłukania i bardziej bezpieczny dla mytych powierzchni niż produkty oparte na ługu sodowym. Stosując twarde pady w maszynach szorujących skutecznie usuwa ślady po gumach.

Opis

PMT 23: skutecznie usuwa plamy olejowe

Zabrudzenia: tłuszcze i zabrudzenia ropopochodne, plamy olejowe nawarstwione.
Podłoże: wodoodporne i chemioodporne, również nasiąkliwe, takie jak beton, czy kostka brukowa.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, metakrzemian sodu, wodorotlenek potasu, fosfoniany, fosforany, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, 2-aminoetanol.
Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia.

 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 • Może powodować korozję metali.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
  twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów