Strip – 1: usuwanie powłok

fot-strip-1-bt

Skutecznie czyści i usuwa stare powłoki z wszelkich podłoży. Produkt potrzebuje czasu (około kilku minut) na proces wnikania i rozpuszczania, szczególnie przy powłokach twardych. Nie zawiera amoniaku.
Zabrudzenia: warstwy nabłyszczająco-zabezpieczające z podłoży twardych.
Podłoża: twarde.
Skład: niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, EDTA, 2aminoetanol, wodorotlenek potasu, rozpuszczalniki
wodorozcieńczalne.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Uwaga:

 • Działa szkodliwie po połknięciu
 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
  odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  – Nadal płukać.
0