Salt & Dust: zmywanie soli i pyłów

Salt & Dust

Nowoczesna, specjalna formuła produktu, pozwalająca na skuteczne mycie. Szczególnie przydatny jako produkt czyszczący po pracach remontowych wewnątrz budynków. Preparat nie pieni się, więc może być stosowany zarówno do mycia ręcznego jak i maszynowego.
Zabrudzenia: ślady po soli, wapnie, gipsie, kredzie.
Podłoże: wszelkie podłoża kwasoodporne.
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, Izopropanol, kwas organiczny.

Karta techniczna

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz

Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia od 0.5% do 2 %.
Uwaga:

 • Działanie drażniące na oczy i skórę.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
0