PMT – 12: Mycie gruntowne

PMT-12-bt

Nisko-pieniący produkt, o dużej sile emulgowania i właściwościach odtłuszczania. Posiada bardzo uniwersalne zastosowanie, i znakomicie usuwa wszelkie, nawet silne zanieczyszczenia bieżące. Nie zawiera wodorotlenków oraz NTA, co sprawia, że jest łatwo spłukiwalny i nie odkłada się. Nie powoduje matowienia powierzchni. Zawiera silne inhibitory korozji, przez co zapobiega tworzeniu się brązowych plam na mytych podłożach.
Zabrudzenia: wszelkie, nawet silne zanieczyszczenia bieżące.
Podłoże: wodoodporne i chemioodporne; do codziennego mycia na podłożach przemysłowych z betonu i żywicy.
Skład: niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, trójetanolamina, barwnik. Nie zawiera fosforanów i NTA.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Sposób użycia: preparat stosować z zimną lub ciepłą wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia, stosować odpowiedni roztwór. Przy doczyszczaniu i bardzo dużych zabrudzeniach wymaga użycia ciepłej wody.
Uwaga: 

 • Działanie drażniące na oczy i skórę.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
  twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
0