PMO – 12: mycie bieżące i doczyszczanie

PMO 12 - bt

Nisko-pieniący, nowoczesny produkt do doczyszczania powierzchni gresowych. Środek jest mieszaniną kwasów i środków powierzchniowo-czynnych, które silnie myjąc, jednocześnie zdejmują kamień zalegający w porach gresu, a tym samym powodują dokładne jego czyszczenie.
Nie stosować na powierzchnie zabezpieczane woskami i polimerami.
Zabrudzenia: wszelkie osady wapienne i nacieki na powierzchniach porowatych.
Podłoże: porowate powierzchnie gresowe.
Skład: kationowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kwas amidosulfonowy i cytrynowy.

Karta charakterystyki

Pobierz

Sposób użycia: w zależności od stopnia zabrudzenia, stosować rozcieńczenie z zimną wodą. Przed zastosowaniem preparatu, wskazane jest przemycie powierzchni czystą wodą.

 • przy doczyszczaniu gruntownym: 0,5%-10%;
 • przy czyszczeniu maszynowym: 1% – 2% ;
 • przy czyszczeniu bieżącym: 0,5% – 1%.

Nie mieszać ze środkami czyszczącymi na bazie chloru.

Uwaga

 • Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Karta techniczna

Pobierz
0