Mortar

Mortar

Silnie działający środek do doczyszczania wszelkich, mocno zabrudzonych powierzchni twardych. Wykazuje się dużą siłą działania. Nie zawiera kwasu fluorowodorowego.
Zabrudzenia: kamień po twardej wodzie, wapno, cement, rdza, tłuszcz.
Podłoże: twarde, odporne na działanie kwasów. Szczególnie przydatny w obszarze podłoży przemysłowych.
Skład: niejonowe i kationowe środki powierzchniowoczynne, kwas fosforowy, solny.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Sposób użycia: Preparat stosować z zimną wodą, w roztworze odpowiednim do stopnia zabrudzenia. Po czyszczeniu, powierzchnię spłukać obficie wodą. Przy myciu pianowym dyszę nastawić na roztwór od 1:5 do 1:20, nanieść pianę, a po 10 min spłukać wodą.

Uwaga:

 • Działa szkodliwie po połknięciu.
 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
  wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku, w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
0