Calc – 2: odkamienianie podłoży twardych

Calc - 2

Produkt rozpuszcza wszelkie osady z kamienia, mydeł i rdzy. Redukuje zawartość drobnoustrojów na mytych podłożach i pozostawia przyjemny zapach. Nie powoduje zacieków ani smug i jest delikatny dla czyszczonych powierzchni. Nie zawiera kwasu solnego ani fosforowego. Oparty na kwasie cytrynowym.
Zabrudzenia: wszelkie osady z kamienia, mydeł i rdzy.
Podłoże: twarde, odporne na działanie kwasów.
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kwas amidosulfonowy, kwas organiczny, zapach.

Karta charakterystyki

Pobierz

Sposób użycia: preparat stosować z zimną lub letnią wodą w roztworze stosownym do stopnia zabrudzenia.
Uwaga:

 • Działanie drażniące na oczy i skórę.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej
  swobodne oddychanie.

Karta techniczna

Pobierz
0