PMT – 24: silne odtłuszczanie

fot.pmt-24-bt

Nisko-pieniący silny środek, usuwający zanieczyszczenia różnego pochodzenia. Produkt o dużej sile emulgowania i silnych właściwościach odtłuszczania. Stosując twarde pady w maszynach szorujących, skutecznie usuwa ślady po gumach. Przy bardzo dużych zabrudzeniach, wymaga dłuższego czasu
reakcji.
WAŻNE!
Nie należy dopuszczać do wyschnięcia produktu przy rozkładaniu czasowym.

Zabrudzenia: nawarstwione zanieczyszczenia różnego pochodzenia.
Podłoże: wszelkie wodoodporne i chemioodporne.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, wodorotlenek sodu, fosfoniany, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, barwnik.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia.
Uwaga

 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 • Może powodować korozję metali.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
  twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
0