PMT – 14: mycie gruntowne

PMT 14 bt

Skutecznie czyści trwałe i silne zabrudzenia z większości powierzchni zmywalnych. Usuwa smary, oleje, sadzę oraz wszelkie nawarstwione złogi tłustego brudu.
Zabrudzenia: olej, plamy z żywności, tłuszcz, atrament i wiele innych uporczywych zabrudzeń.
Podłoże: większość powierzchni zmywalnych.
Skład: niejonowe, kationowe środki powierzchniowo-czynne, metakrzemian sodu, 2aminoetanol, EDTA, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, terpentyna, aromaty pomarańczowe.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia.
Uwaga:

 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 • Może powodować korozję metali.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
0